Skip to main content

Algemene Voorwaarden Alexander Maakt.

Algemene voorwaarden Alexander Maakt.


 

 • Definities

 

 1. Alexander Maakt.: Alexander Maakt., gevestigd te Capelle aan den IJssel onder KvK nr. 62612271.
 2. Klant: degene met wie Alexander Maakt. een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Alexander Maakt. en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

 • Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Alexander Maakt..
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

 • Aanbiedingen en offertes
 1. Aanbiedingen en offertes van Alexander Maakt. zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

 

 • Aanvaarding
 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Alexander Maakt. zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Alexander Maakt. slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

 • Prijzen
 1. Bij opdrachten met een waarde boven de € 1500 ecl. btw ,  is er een aanbetaling van 50% op de datum van ondertekening van deze offerte verplicht. De overige 50% kan op de uiterste leverdatum worden overgemaakt.
 2. Betaling vindt plaats door middel van overschrijving op (Alexander Maakt.) bedrijfs bankrekening vermeld op de factuur.
 3. De definitieve video’s worden pas naar de klant verzonden nadat de betaling is afgerond naar (Alexander Maakt.).
 4. Het niet naleven van de betalingsvoorwaarden vormt een fundamentele schending van dit Contract en kan de oplevering van het eindproduct aan de Klant verhinderen.
 5. Alle prijzen die Alexander Maakt. hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 6. Alle prijzen op die Alexander Maakt. hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Alexander Maakt. te allen tijde wijzigen. 
 7. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Alexander Maakt. vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 
 8. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Alexander Maakt., geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 9. Indien partijen voor een dienstverlening door Alexander Maakt. een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 10. Alexander Maakt. is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 11. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Alexander Maakt. de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 12. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 13. Alexander Maakt. heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 14. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Alexander Maakt. prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 15. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Alexander Maakt. op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

 • Gevolgen niet tijdig betalen
 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Alexander Maakt. gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
  Daarbovenop zal Ingevolge art. 119a Boek 6 BW de wettelijke rente à 10,5% verrekend worden vanaf de afloopdatum van het factuur. Deze rente wordt halfjaarlijks vastgesteld in het kader van de Wet op de betalingsachterstanden bij handelstransacties. De rente van 10,5% op het totaalbedrag kun je tegelijk betalen met het factuur.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Alexander Maakt.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Alexander Maakt. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, is Alexander Maakt. gemachtigd de eventueel gegeven kortingen op te schorten.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Alexander Maakt. op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 7. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Alexander Maakt., dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Alexander Maakt. te betalen. 

 

 • Opschortingsrecht

 

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

 • Verrekening

 

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Alexander Maakt. te verrekenen met een vordering op Alexander Maakt.. 

 

 

 • Verzekering
 1. De klant is bij onderliggende overeenkomst akkoord gegaan dat hij/zij  aansprakelijk is en zich verplicht de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en (water)schade evenals diefstal:
 2. geleverde zaken/gebruikte apparatuur die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 3. zaken van Alexander Maakt. die bij de klant aanwezig zijn
 4. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 5. De klant geeft op eerste verzoek van Alexander Maakt. de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

 • Garantie

 

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Alexander Maakt. enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

 

 • Uitvoering van de overeenkomst
 1. Alexander Maakt. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Alexander Maakt. heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Alexander Maakt. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Alexander Maakt. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 


 1. Contractuitvoering:

Voorproductie:

Deze fase omvat het schrijven van een script door het bedrijf en omvat 2 revisierondes. De Klant keurt het draaiboek goed voor de draaidag.

Na-productie:

– Als de klant geïnteresseerd is in het produceren van aanvullende inhoud van hetzelfde bronmateriaal –
  Zal er een aanvullende offerte moeten worden ingediend.

– De eindproducten worden via een downloadbare link naar het e-mailadres van de klant gestuurd.

– RAW materiaal wordt enkel overgedragen aan de klant na overleg met Alexander Maakt. En tegen betaling bovenop de overeengekomen prijs. Deze prijs wordt bepaald op basis van de totaalprijs van het opgeleverde product.

 

Herzieningen:

Videobewerking – Deze fase is inclusief 2 revisierondes.
“Revisies” – een lijst met gedetailleerde opmerkingen voor correctie / verbetering met genummerde secties.
Dit wordt verzonden naar de e-mail van het bedrijf, waarbij elke opmerking wordt toegewezen aan een specifiek tijdstip in de video.
Bijvoorbeeld: “1) 01:24 – verander de kleur van de titel in blauw”.

Elke extra revisieronde wordt geprijsd op (€125) exclusief btw. *Betalingen worden in rekening gebracht op de eindrekening. *Tot 8 redelijke wijzigingen binnen elke herziening ronde.

Revisies bevatten NIET

 1. Verandering van muziek\soundtracks. (Dit wordt vooraf bepaald in de preproductiefase)
 2. Verandering van videoconcept of script.
 3. De hele video opnieuw bewerken.
 4. Nieuwe beelden vanaf nul opnemen.
 5. Animaties of lettertypes wijzigen. (Dit wordt vooraf bepaald in de preproductiefase)
 6. Last-minute ondertiteling (Dit wordt vooraf bepaald in de preproductiefase)

Mochten er wensen zijn in bovenstaande punten, dan kunnen deze buiten de revisies gedaan worden, maar tegen betaling van extra revisie rondes.


Niet meewerkend

Hierbij wordt verduidelijkt dat de uitvoering van het contract afhankelijk is van de medewerking van de klant. Niet-medewerking wordt beschouwd als een fundamentele schending van het contract. In dat geval mag Alexander Maakt. de aanbetaling houden en zelfs weigeren om de gefilmde bronmaterialen of de volledig gemonteerde video’s te leveren.

Voor de toepassing van deze sectie – zal “niet-medewerking” worden gedefinieerd als het niet reageren op vragen van Alexander Maakt. via de gebruikelijke communicatiemiddelen (telefoon, sms, e-mail, enz.) met betrekking tot de uitvoering van het contract, binnen een periode van meer dan 14 werkdagen. Er wordt verduidelijkt dat, naast voornoemde non-respons, niet-medewerking als zodanig zal worden beschouwd, zelfs als de klant Alexander Maakt. niet het vereiste antwoord geeft met betrekking tot materialen die door Alexander Maakt. aan de klant zijn voorgelegd, gedurende de genoemde periode, of binnen een door beide partijen te bepalen redelijke termijn.

Deze offerte moet worden ondertekend en per e-mail worden verzonden: (info@alexandermaakt.com)

 

 1. Levering Ruw materiaal
  a. Alexander Maakt. zal nooit ruw materiaal overdragen aan zijn klanten. Dit aangezien er ten alle tijden intellectueel eigendomsrecht op deze beelden rust.(Artikel 16.a)

  b. Ruwe beelden zijn wel tegen betaling op te vragen, waarbij de klant de intellectuele eigendomsrechten afkoopt. Producties die voortvloeien uit bewerkingen met de opgekochte ruwe beelden dienen niet meer gelinkt te worden aan Alexander Maakt.

 

 • Informatieverstrekking door de klant
 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Alexander Maakt..
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Alexander Maakt. de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Alexander Maakt. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

 • Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
 1. De overeenkomst tussen Alexander Maakt. en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Alexander Maakt. schriftelijk in gebreke stellen. 

 

 • Opzeggen overeenkomst/dienst voor onbepaalde tijd
 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van  2 maanden.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

 • Intellectueel eigendom
 1. Alexander Maakt. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alexander Maakt. (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

 • Geheimhouding
 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Alexander Maakt. ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Alexander Maakt. waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Alexander Maakt. schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt. 
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 

 1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

 

 • Boetebeding
 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Alexander Maakt. waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

 • Vrijwaring

 

 1. De klant vrijwaart Alexander Maakt. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Alexander Maakt. geleverde producten en/of diensten. 

 

 

 • Klachten
 1. De klant dient een door Alexander Maakt. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Alexander Maakt. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen Alexander Maakt. uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Alexander Maakt. in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Alexander Maakt. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

 • Ingebrekstelling
 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Alexander Maakt..
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Alexander Maakt. ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

 

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

 1. Als Alexander Maakt. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Alexander Maakt. verschuldigd zijn. 

 

 

 • Aansprakelijkheid Alexander Maakt.
 1. Alexander Maakt. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Alexander Maakt. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Alexander Maakt. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Alexander Maakt. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

 • Vervaltermijn

 

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Alexander Maakt. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


 

 • Recht op ontbinding
 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Alexander Maakt. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Alexander Maakt. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Alexander Maakt. in verzuim is. 
 3. Alexander Maakt. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Alexander Maakt. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

 

 • Overmacht
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Alexander Maakt. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Alexander Maakt. kan worden toegerekend in een van de wil van Alexander Maakt. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Alexander Maakt. kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Alexander Maakt. 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Alexander Maakt. er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Alexander Maakt. is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

 • Wijziging van de overeenkomst

 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

 

 • Wijziging algemene voorwaarden
 1. Alexander Maakt. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Alexander Maakt. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 

 • Overgang van rechten
 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Alexander Maakt.. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

 

 • Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Alexander Maakt. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Alexander Maakt. is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 14 november 2020.
Aangepast op 31 mei 2023.

Download als PDF

Leave a Reply

Close Menu

Alexander Maakt.

Professionele content die raakt

Voor ambitieuze ondernemers en MKB bedrijven die willen groeien.

TEL: +31(0)624 365 782
MAIL:
info@alexandermaakt.com

LINKEDIN
Alexander Maakt.

INSTAGRAM
@alexandermaakt

POSTADRES
Ceramstraat 7
2905 SL, Capelle aan den IJssel