Skip to main content

Privacyverklaring Alexander Maakt.

Alexander Maakt. respecteert de privacy van de bezoekers van zijn website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkene om hun de rechter zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u Terecht op de website van de autoriteit persoonsgegevens: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies and/ of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zo lang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel1 –  wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook “De website”): www.alexandermaakt.com
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Alexander Maakt., gevestigd te De Baronie 103, 2904XC, Capelle aan den IJssel, KvK-nummer: 62612271.

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website als ook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhalingen, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slecht een onderdeel ervan inbegrip van de technische applicaties zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. 

Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: 

  • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website.
  • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet etiquette
  • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben ten einde update uit te kunnen voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is jouw eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om jouw apparatuur en jouw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen jouw worden gevoerd:

  • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet.
  • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derde of jouw apparatuur oplopen als gevolg van je verbinding met of het gebruik van de website.

Je zult jezelf onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken geraakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op jouw te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
Jouw gegevens worden na berichtgeving hiervan verzameld door Alexander Maakt. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd met name aan de hand van een identificator zoals een naam een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens op de website die worden verzameld, worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met jou en indien aan de orde voor het verwerken van jouw bestellingen.

Artikel 7 – Je rechten met betrekking tot je gegevens
Op grond van artikel 13 Lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van een rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevens overdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen via info@alexandermaakt.com

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld onder vermelding van het email-adres waarop er met je contact kan worden opgenomen. Binnen een maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien je deze niet meer wenst te ontvangen, stuur je een mail naar het volgende adres: info@alexandermaakt.com

Indien je tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dien je je te onthouden van het verzamelen ervan of van een of ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de deur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies
Een Cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van jouw computer. Een Cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal opnieuw in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. 

Ik maak geen gebruik van Cookies op de website.

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarde is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kun je je richten tot:


Alexander Heeren
info@alexandermaakt.com,
+31(0)624 365 782

Download als PDF

Leave a Reply

Close Menu

Alexander Maakt.

Professionele content die raakt

Voor ambitieuze ondernemers en MKB bedrijven die willen groeien.

TEL: +31(0)624 365 782
MAIL:
info@alexandermaakt.com

LINKEDIN
Alexander Maakt.

INSTAGRAM
@alexandermaakt

POSTADRES
Ceramstraat 7
2905 SL, Capelle aan den IJssel